http://www.xn--maykhoant-eu7d.vn/search/label/Hướng%20dẫn%20kỹ%20thuật

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ Powerbor

Tải file hướng dẫn sử dụng máy khoan từ các model.
Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hàng máy.
Các trường hợp sử dụng máy sai mục đích hoặc sai hướng dẫn sẽ không được bảo hành.


Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ PB32

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ PB35

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ PB35 FRV

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ PB45

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ PB70/2

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ PB70

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ PB100E

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ Lowprofile 35

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ R502

Hướng dẫn sử dụng máy khoan từ R322